top of page

Potamoloji Nedir? İnceleme ve Uygulama Alanları Nelerdir?

Potamoloji nedir, neyi inceler ve hangi alanlarda uygulanabilir? Kelime anlamıyla "akarsu bilimi" veya "akarsu hidrolojisi" akarsuların özelliklerini ve çevresel etkileşimlerini inceleyek canlı yaşamı için oluşabilcek olumlu ve olumsuz etikileri araştıran potamoloji hakkında tüm detayları bu yazı da bulabileceksiniz.

Potamoloji Nedir?
Potamoloji

Potamoloji Nedir?

Potamoloji, su bilimlerinin bir alt dalı olarak dere, ırmak, nehir gibi akarsuların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, akarsuların nasıl şekillerini, yapılarını, akış yönü, hızı, su kalitesi ve değerleri gibi bir çok faktörü araştırarak belirli uygulama alanlarında gerekli çalışmaları yapar.


Potamolojinin İncelediği Faktörler

Potamoloji, akarsuların çeşitli özelliklerini ve bu özelliklerin etkilerini incelediği bir çok fakör bulunmaktadır. İşte potamoloji çalışmaların akarsular üzerinde incelediği başlıca faktörler:

 

 • Yapısı, şekli, eğimi ve seviyesi

 • Hidrolojik özellikleri (Yağış miktarı, buharlaşma vb.)

 • Akış hızı, yönü ve debisi

 • Sediment taşınımı

 • Kimyasal değerleri (Sodyum, klorür vb mineraller)

 • pH değeri

 • Çözünmüş Oksijen

 • Hidrolik etki

 • Su sıcaklığı

 • TDS değeri

 • Topoğrafya ve zemin yapısI

 • Elektriksel iletkenlik

 • Biyolojik çeşitliliği


Potamologlar tarafından yapılan bu çalışmalar çevre mühendisliği firmaları, araştırma kuruluşları ve devlet kurumlarına raporlanır. Analiz edilen raporlara göre akarsuyun gerekeli restorasyonu, taşkın kontrolü yapıları, hidroelektrik santrallerin planlanması aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gibi bir çok uygulama alanında gerekli çalışmalar yapılır.

Potamoloji (Akarsu Bilimi)
Potamoloji Bilimi

Potamolojinin Önemi ve Uygulama Alanları

Potamolojinin çeşitli uygulama alanları, su yönetimi, çevresel koruma ve altyapı geliştirme konularında önemli katkılar sağlar. İşte bu alanlardan bazıları:

 

Su Kaynakları Yönetimi

 • Su Temini ve Dağıtımı: İçme suyu temini, sulama için su kaynaklarının verimli kullanımı ve su tasarrufu stratejilerinin geliştirilmesi

 • Su Kalitesi İzleme: Suyun pH değeri, iletkenlik, çözünmüş oksijen, mineraller ve besin maddeleri gibi parametreler iyileştirilmesi, suyun kalitesinin korunması.


Erezyon, Taşkın Kontrolü ve Doğal Afet Riski Yönetimi

 • Doğal Afet Yönetimi: Taşkın, sel ve toprak kayması gibi doğal afet riskler için önleyici tedbirlerin ve afet sonrası çıkan zararları telafi edecek yöntemlerin oluşturulması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, taşkın risk bölgelerinin belirlenmesi ve haritalamanması.

 • Erozyon, Taşkın Kontrolü ve Yapıların Tasarımı : Akarsu yataklarının stabilize edilmesi, bitki örtüsünün güçlendirilmesi, kıyı bölgelerinde setler, dalgakıranlar, taşkın duvarları, kaya gibi fiziksel bariyerlerin inşası, sedimantasyon havuzu ve drenaj sistemlerinin oluşturulması.

 • Can ve Mal Kaybını Önlemek: Can ve mal kaybını önlemek için gerek eğitim ve tatbilatlar, bina ve mülk yapılarının tasarımı, bakımı ve sigorta uygulamaları, hızlı ve etkili bir şekilde müdahale için planlamarın yapılması.


Enerji, Altyapı, İnşaat ve Yerleşim Projeleri

 • Hidroelektrik Santral: Akarsudan enerji elde edilmesi için hidroelektrik santrallerin kurulması.

 • Köprü ve Yol İnşaatı: Akarsu geçişlerinde köprülerin ve yolların tasarımı.

 • Baraj ve Rezervuarlar: Su depolama ve enerji üretimi için barajların inşası.

 • Arazi Kullanımı Planlaması: Akarsu kenarındaki yerleşim alanları ve arazilerin planlanması


Çevresel Koruma, Araştırma ve Gelişim

 • İklim Etkilerinin İncelenmesi: Yağış modellerinin, eriyen buzulların ve yükselen deniz seviyelerinin iklim değişikliğine uyum sağlaması için stratejiler geliştirilmesi.

 • Atık Su Yönetimi: Atık su arıtma tesisleri, endüstriyel su arıtma kullanımı ve yönetimi.

 • Ekosistemi Koruma: Doğal ekosisteminin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması.

 • Tarım: Tarım arazilerinin korunması ve sulllama kaynakları sağlanması.

 • Sanayi Kirleticileri: Sanayi kaynaklı su kirliliği ve kimyasal kirleticilerden korunması.

 

Tavsiye Yazı: Gri Su Arıtma

bottom of page